آموزش اشخاص در ترکی استانبولی
درس ۱ – اشخاص در زبان ترکی استانبولی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
درس ۳ – آشنا شدن‬ و احوال پرسی در زبان ترکی استانبولی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
فارسی Türkçe  
‫پدربزرگ büyükbaba  

‫مادربزرگ büyükanne  

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ) (o ve o (erkek ve kadın için  

‫پدر baba  

‫مادر anne  

‫او (پدر) و او (مادر) (o ve o (erkek ve kadın için  

‫پسر erkek çocuk, oğul  

‫دختر kız çocuk  

‫او (پسر) و او (دختر) (o ve o (erkek ve kadın için  

‫برادر erkek kardeş  

‫خواهر kız kardeş  

‫او (برادر) و او (خواهر) (o ve o (erkek ve kadın için  

‫عمو, دایی amca, dayı  

‫عمه, خاله teyze, hala  

‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه) (o ve o (erkek ve kadın için  

‫ما یک خانواده هستیم. Biz bir aileyiz  

‫خانواده کوچک نیست. Aile küçük değil  

‫خانواده بزرگ است. Aile büyük  

Comments are closed.