لیست بهترین اموزشگاه های زبان شیراز
اسفند ۶, ۱۳۹۵
درس ۲ – اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
آموزش اشخاص در ترکی استانبولی
فارسی Türkçe  
‫من ben
‫من و تو ben ve sen
‫هردوی ما biz ikimiz
‫او،خودش  (مرد) (o, kendisi (erkek
‫آن مرد و آن زن  (o (erkek) ve o (kadın
‫هردوی آنها onlar ikisi
‫ آن مرد erkek, adam
‫ آن زن kadın
‫آن بچه çocuk
‫یک خانواده bir aile
‫خانواده من benim ailem
‫خانواده من اینجاست.  Benim ailem burada
‫من اینجا هستم. Ben buradayım
‫تو اینجا هستی. Sen buradasın
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست. O (erkek için) burada ve o (kadın için) burada
‫ما اینجا هستیم. Biz buradayız
‫شما اینجا هستید. Sizler buradasınız
‫همه آنها اینجا هستند. Onlar hepsi buradalar

Comments are closed.